HANDBOEK VASTGOEDMANAGEMENT PDF

Alle productspecificaties Samenvatting Het Handboek Vastgoedmanagement biedt een compleet overzicht van wat vastgoedmanagement inhoudt. Voor een goede positionering van het werkveld wordt allereerst beschreven wat vastgoedmanagement is: hoe is het vastgoedmanagement ontstaan, wat zijn de huidige ontwikkelingen en hoe zal de toekomst van het vakgebied eruit zien? Daarbij wordt de vastgoedmanagementorganisatie VMO beschreven, de nationale en internationale context en welke rollen de vastgoedmanager allemaal moet kunnen vervullen. De rode draad door Handboek Vastgoedmanagement wordt gevormd door het acquisitie-, exploitatie- en dispositieproces van vastgoed. Hierbij wordt steeds de rol van de vastgoedmanagement organisatie VMO beschreven, evenals het risicomanagement binnen deze drie processen. Maar ook het vastgoedmanagement binnen specifieke markten, zoals zorgvastgoed, parkeergarages en CREM komt aanbod, alsmede belangrijke issues zoals kwaliteit, duurzaamheid en ethiek.

Author:Akinot Samusar
Country:Romania
Language:English (Spanish)
Genre:Automotive
Published (Last):28 April 2012
Pages:348
PDF File Size:16.31 Mb
ePub File Size:12.44 Mb
ISBN:782-4-85944-342-4
Downloads:57814
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:GuktilarVoor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 6h Auteurswet 92 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 6 Auteurswet 92 kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus , KB Hoofddorp, All rights reserved.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Om de kwaliteit en de innovatie in de vastgoedmanagementsector te bevorderen, heeft het NeVaP-bestuur in de ledenvergadering van eind november een bijzonder voorstel aan de leden gepresenteerd. Dit voorstel betrof het initiatief om een praktijkgericht studieboek over vastgoedmanagement te laten schrijven.

Een dergelijk boek bestond nog niet, terwijl zowel uit onderzoek als uit gesprekken met afgevaardigden uit het onderwijsveld bleek, dat hieraan juist grote behoefte bestaat. Met dit boek leveren zij allen een bijzondere bijdrage aan de verdere professionalisering van het vakgebied! Het Handboek Vastgoedmanagement zal zonder meer de kloof tussen het vastgoedonderwijs en de praktijk van het exploiteren van vastgoed verkleinen.

De inhoud van ons vak verandert snel; we ontwikkelen ons van leveranciers van uitvoerende producten en diensten naar adviseurs op tactisch en strategisch gebied voor beleggers en investeerders in vastgoed. We leveren vanuit onze vakkennis specifiek procesmanagement en genereren daarmee rendement voor onze opdrachtgevers. Dat nieuwe vak van vastgoedmanager moet verder ontwikkeld en bekendgemaakt worden.

Een integraal studieboek over vastgoedmanagement mag daarbij niet ontbreken. Handboek Vastgoedmanagement behandelt alle facetten van het vak vastgoedmanagement, geschreven door mensen uit de praktijk. Niet alleen vastgoedmanagers, maar ook opdrachtgevers en andere stakeholders. Dit studieboek schetst hoe divers en complex, en ook leuk en uitdagend het vak vastgoedmanagement is.

Vastgoedmanagement draait om kennis, maar niet alleen kennis. Kennis van zaken wordt door de vastgoedmanager gecombineerd met het vermogen relatienetwerken te bouwen. Een aspect dat de rol van vastgoedmanager zo boeiend maakt.

Maar een goede vastgoedmanager zonder kennis van zaken bestaat niet. Met deze uitgave wordt u de basiskennis aangereikt, die u als vastgoedmanager succesvol kan maken. Ik weet zeker dat dit boek u verder inzicht geeft in het vak vastgoedmanagement. Ik wens u in ieder geval veel leesplezier. Jac Bressers MBA Voorzitter Vastgoedmanagement Nederland 7 Woord vooraf NeVaP en de Hanzehogeschool Groningen presenteerden in september de resultaten van het onderzoek naar de kloof tussen het vastgoedonderwijs en de vastgoedmanagementpraktijk in Nederland.

Uit dit onderzoek bleek dat de kennis en vaardigheden van pas afgestudeerde studenten onvoldoende aansloten bij de wensen en eisen die in de praktijk werden gesteld.

Die kloof werd onder meer veroorzaakt doordat er nog geen goed, vanuit de praktijk geschreven, studieboek over vastgoedmanagement beschikbaar was.

Door de afgevaardigden vanuit het onderwijsveld werd toen aangegeven dat zij dringend behoefte hadden aan een praktijkgericht studieboek over vastgoedmanagement voor bachelor- en masterstudenten.

Op basis van deze bespreking en het eerdergenoemde onderzoek is vanuit NeVaP een voorstel geschreven. In dit voorstel stond dat NeVaP het initiatief zou willen nemen om een studieboek over vastgoedmanagement te laten schrijven.

Eind november is dit voorstel goedgekeurd in de NeVaP-ledenvergadering. Het resultaat hiervan is dit boek. Vanaf eind november zijn wij op verzoek van het NeVaP-bestuur met het schrijven van dit boek, Handboek Vastgoedmanagement, begonnen. Uitgangspunt was om een toegankelijk, op de praktijk gebaseerd studieboek te schrijven, dat ook door professionals als naslagwerk kan worden gebruikt. Om hierin te voorzien hebben wij vakdeskundigen als auteur gevraagd om samen met ons dit boek te schrijven.

Ook hebben wij een meeleescommissie van vastgoedprofessionals alsmede een redactieadviescommissie, bestaande uit vastgoeddocenten van hogescholen en universiteiten ingesteld. De auteurs moesten volgens ons in hun vakgebied toonaangevende specialisten zijn. Zij beschikken over de laatste kennis uit de praktijk en hebben daarover in dit boek geschreven.

De meeleescommissie had ten doel om het boek vanuit de praktijk op juistheid, samenhang en niveau te beoordelen. De redactieadviescommissie had voornamelijk als taak om de inhoud van het boek vanuit onderwijskundig perspectief te beoordelen. Het boek geeft volgens ons een compleet beeld van alle aspecten van het vakgebied vastgoedmanagement in het algemeen en de rol van de vastgoedmanager in het bijzonder.

Bij dit boek behoort een 8 website, waarop aanvullende informatie staat, zoals rapportageformats, oefenopgaven en verwijzingen naar interessante literatuur. Deze website wordt regelmatig geactualiseerd. Tot slot willen wij graag alle personen bedanken die hebben bijgedragen aan de succesvolle totstandkoming van dit boek. Onze speciale dank gaat uit naar alle auteurs alsmede de leden van de meeleescommissie en de redactieadviescommissie. Ook bedanken wij de uitgever voor het enthousiasme, waarmee dit initiatief werd ontvangen en de ondersteuning gedurende het gehele proces.

Wat is vastgoedmanagement? De beleggers in de Nederlandse vastgoedvoorraad Omvang van de markt Verschuivingen in de markt 4 Samenvatting 43 3 De vastgoed managementorganisatie 45 Maarten Vermeulen 3. Plaats binnen de vastgoedmanagementpiramide Uitbesteden van propertymanagement Omgeving van de VMO Organisatiestructuur Bouwstenen van de organisatiestructuur Specifieke managementaandachtsgebieden 58 Samenvatting 6 4 De vastgoed managementovereenkomst 63 Albert Hoogland en Conny Beijer 4. Het belang van een vastgoedmanagementovereenkomst Hoofdlijnen van de overeenkomst Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden Aansprakelijkheden Performance-indicatoren Honorering 68 Samenvatting 69 5 Vastgoedmanagement in internationale context 7 Maarten Vermeulen 5.

Stappen van het acquisitieproces bij bestaande bouw Stappen van het acquisitieproces bij nieuwbouw De rol van de vastgoedmanagementorganisatie tijdens het acquisitieproces Risicomanagement tijdens het acquisitieproces 2 Samenvatting 8 8 Het exploitatieproces 2 Maarten Vermeulen en George van Hooydonk 8. Exploitatieproces De rol van de vastgoedmanagementorganisatie tijdens het exploitatieproces Risicomanagement tijdens het exploitatieproces 27 Samenvatting 29 9 Het dispositieproces 3 Patrick Ruwiel en George van Hooydonk 9.

Stappen van het dispositieproces De rol van de vastgoedmanagementorganisatie tijdens het dispositieproces Risicomanagement tijdens het dispositieproces 38 Samenvatting 4 DEEL 3 Het exploitatieproces in detail 43 0 Management van winkelcentra en winkels 45 Ingrid Janssen en Boudewijn Vermeer 0. Commercieel management van winkelcentra en winkels Locatie van het winkelvastgoed Marketingplan Promotieplan Verhuurplan Facilityplan Specifieke wet- en regelgeving Omgevingspsychologie Ontwikkelingen en trends 58 Samenvatting 6 Management van kantoren 63 Han Machielsen.

Commercieel management van kantoren Disciplines binnen het management van woningen Marketing en promotie Verhuurproces Specifieke wet- en regelgeving Duurzaamheid Ontwikkelingen en trends 84 Samenvatting 86 11 3 Technisch management 89 Willem Masseur 3.

Onderhoud Conditiemeting van gebouwen Gebouwinspecties Meerjarenonderhoudsverwachting Inkoop Samenvatting 20 4 Stook- en servicekosten Willem Masseur 4. Definitie stook- en servicekosten Rubricering van stook- en servicekosten Specifieke situaties bij commercieel vastgoed Servicekosten woningen Begrotingscyclus Ontwikkelingen en trends 24 Samenvatting 25 5 Financieel-administratief management 27 Tromp Bakker 5. Het opzetten van een gebouwadministratie Werkzaamheden van de projectadministrateur Servicekostenadministratie Debiteuren- en crediteurenadministratie Rapportages Automatisering Samenvatting Informatie management Maurits Cammeraat 6.

De vastgoedketen Beleid met betrekking tot informatietechnologie Verschil tussen best-of-breed- en integrale oplossing Managementinformatie en -systemen Ketenintegratie en betrouwbaarheid van informatie Samenvatting Facility Estate Management Corinna van Diepen-Knegjens 7. Introductie Sturingsinstrumenten op portefeuillemanagementniveau Sturingsinstrumenten op assetmanagementniveau Sturingsinstrumenten op vastgoedmanagementniveau Ontwikkelingen en trends 28 Samenvatting DEEL 4 Management van specifiek vastgoed Management van Verenigingen van Eigenaars Cor Domenie Vereniging van Eigenaars Het management van VvE s Verschillen en overeenkomsten met regulier vastgoedmanagement Ontwikkelingen en trends Samenvatting Management van sociale huurwoningen Tromp Bakker en Hugo Brants 2.

De oorsprong van sociale huurwoningen Toezicht binnen de sector Strategische vraagstukken voor woningcorporaties Ontwikkelingen en trends 30 Samenvatting Management van maatschappelijk vastgoed Sidney Mac Gillavry Bijzondere kenmerken van maatschappelijk vastgoed Gemeentelijk vastgoed Principes van een professioneel gemeentelijk vastgoedbedrijf Drie niveaus van gemeentelijk vastgoedmanagement 38 Samenvatting Management van Rijksgebouwen Rutger de Gier De Nederlandse logistieke sector Wat is logistiek vastgoed?

Aandachtspunten van logistiek vastgoedmanagement Ontwikkelingen en trends Samenvatting Management van parkeergarages Ernst Bos Kwaliteit Klanttevredenheid Vertaling van klanttevredenheid naar management Kwaliteit leveren naar de BO Kwaliteitsbesef op de werkvloer Samenvatting Duurzaam vastgoedmanagement 40 Maarten Vermeulen Raamwerk duurzaamheid voor BO s Duurzaam vastgoed nader belicht Duurzaam vastgoedmanagement Slotopmerkingen 42 Samenvatting 43 3 Ethiek in vastgoedmanagement 45 George ten Have 3.

Kerntaken van brancheorganisaties, beroepsverenigingen en platforms Brancheorganisaties Beroepsverenigingen Platforms Samenvatting 15 16 17 5 DEEL Inleiding op het vastgoedmanagement Vastgoedmanagement: verleden, heden en toekomst 7 2 De markt voor vastgoedmanagement 35 3 De vastgoedmanagementorganisatie 45 4 De vastgoedmanagementovereenkomst 63 5 Vastgoedmanagement in internationale context 7 6 Competenties en rollen van de vastgoedmanager 85 18 6 19 7 Vastgoed management: verleden, heden en toekomst Door Ingrid Janssen De vastgoedsector is dynamisch en het vakgebied vastgoedmanagement is relatief jong.

De vastgoedmanagementorganisatie VMO vervult een belangrijke rol richting zowel de opdrachtgever belegger als de huurders. Naast de opdrachtgever en de huurders heeft de VMO in de dagelijkse praktijk te maken met diverse overige stakeholders.

Dit maakt het werken in het vastgoedmanagement zeer afwisselend. Daarnaast kenmerkt het vastgoedmanagement zich door integraliteit en multidisciplinariteit. Verder ontwikkelt het vakgebied zich steeds meer van operationeel naar meer tactisch en strategisch niveau.

Dit hoofdstuk kadert het begrip vastgoedmanagement in en vormt daarmee de basis voor dit boek. Ook wordt aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het vakgebied door de jaren heen, wat de huidige stand van zaken is en wat de verwachtingen c. Over het begrip vastgoedmanagement bestaat soms verwarring.

De uitleg die aan het begrip wordt gegeven, hangt samen met de omgeving waarin het begrip wordt gebruikt.

Zo hebben multinationals vastgoedmanagers in dienst voor het management van de eigen vastgoedportefeuille. Een winkelketen heeft vastgoedmanagers in dienst met als belangrijkste taak actief op zoek te gaan naar nieuwe winkellocaties en het beheren van bestaande locaties. In de loop van de jaren is ook aan de inhoudelijke kant veel veranderd.

Waar voorheen met vastgoedbeheer slechts instandhouding werd bedoeld, omvat vastgoedmanagement tegenwoordig een grote diversiteit aan taken op verschillende beleidsniveaus. Deze beleidsniveaus zullen in dit hoofdstuk worden toegelicht..

Op het tactisch en operationeel beleidsniveau kan een verdere opdeling worden gemaakt van managementactiviteiten van het vastgoedmanagementproces. Naast het exploitatieproces is een acquisitieproces en een dispositieproces te onderscheiden in het vastgoedmanagementproces.

Een en ander resulteert in wat men noemt de vastgoedmanagementpiramide. In figuur. Vastgoedmanager Vastgoedmanagementorganisatie Vastgoedbeleidsproces De vastgoedpiramide toont sterke gelijkenis met de managementtriade, zoals deze in de bedrijfskunde wel wordt getypeerd. Met de piramide wordt de gelaagdheid aangeduid in beleid en besluitvorming. Op elk van de drie beleidsniveaus richt een organisatie sturingsmechanismen in.

In de strategische en tactische laag leidt de sturing tot kaders en richtlijnen voor de lagen eronder. De tactische laag vormt daarbij een knooppunt, want deze laag heeft als functie om de strategie te vertalen in concrete keuzen en uitvoerbare plannen. Tussen de beleidsniveaus vindt vanzelfsprekend interactie plaats. De blauwe pijlen illustreren de informatiestroom van lagere naar hogere beleidsniveaus. De rode pijlen zijn taakstellend en gaan om die reden van het hoge naar het lage beleidsniveau.

Hierna zal het beleidsproces verder worden toegelicht. De nummers in de tekst corresponderen met de nummers in figuur. Strategisch beleidsniveau Op het strategisch niveau van de piramide wordt het plan geformuleerd voor de gehele vastgoedportefeuille 2.

Dit strategisch plan dient een uitvloeisel te zijn van de doelstellingen van de onderneming. Per type vastgoedbelegger zullen deze doelstellingen verschillen. Indien er gesproken wordt over BO s, wordt in de top van de piramide nog een vierde laag onderscheiden, namelijk het fund management. Op dit niveau wordt besloten welk deel van de beleggingsportefeuille wordt belegd in vastgoed.

EVOCACION JOSE LUIS MERLIN PDF

Handboek Vastgoedmanagement

.

CASTELLANO ELECTROCARDIOGRAFIA PDF

.

EDUARD BERNSTEIN EVOLUTIONARY SOCIALISM PDF

.

IJZER KOOLSTOF DIAGRAM PDF

.

Related Articles