BAZAT E STATISTIKES PDF

Avantazhet dhe disavantazhet e reklames. Rasti digitalbit mediat ne te cilat behet reklamimi, frekuencat etj. A dhe zgjidhet dhe percillet sakte sms qe dueht ti percohet te publiku? Nse ndrtohet nj lloj marke preference ose pr t edukuar njerzit, publicitetet mund t jen tepr t kushtueshme pr t shprndar mesazhin. Organizatat merren me publicitetet n mnyra t ndryshme.

Author:Shakakinos Taukree
Country:Moldova, Republic of
Language:English (Spanish)
Genre:Software
Published (Last):23 November 2005
Pages:277
PDF File Size:7.82 Mb
ePub File Size:14.85 Mb
ISBN:945-1-67813-647-8
Downloads:76359
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:DagorBazuar ne vendimin nr. Nje mesimdhenes per lendet: Hyrje ne filozofi, Filozofi e historise, Histori e filozofise I — Filozofi antike, Filozofi e subjektit 0.

Nje mesimdhenes per lendet: Bazat e statistikes dhe hulumtimet kuantitative 0 , Hulumtimet kualitative 0 , Bazat etike te punes sociale 0 , Puna sociale ne shkolle Z , Gjinia dhe Diversiteti Z. Nje mesimdhenes per lendet: Psikologji sociale I 0 , Psikologji c personalitetit Z , Parimet e psikoterapise dhe keshillimit me femije dhe adoleshente 0 , Psikologji sociale II 0 , Psikologji sociale 0. Nje mesimdhenes per lendet: Metodat kuantitative ne sociologji 0 , Sociologjia e globalizmit 0 , Metodat e hulumtimit empirik 0 , Integrimct dhe Globalizimi 0 , Krimi dhe kontrolli shoqeror Z , Analiza e permbajtjes Z.

Nje mesimdhenes per lendet: Praktikumi sociologjik 0 , Sociologji e kultures 0 , Teoria dhe praktika e kerkimit shkencor 0 , Metodat kualitative ne sociologji 0 , Sociologji e memories kolektive Z , Kultura dhe mjedisi Z. Nje mesimdhenes per lendet: Migrimet dhe diaspora Z , Identiteti dhe vlerat sociale Z , Komunikimi social Z , Sociologji e zhvillimit Z , Kombi, institucionet dhe demokracia Z , Metodologjia e mesimdhenies se sociologjise 0.

Nje mesimdhenes per lendet: Teoria dhe praktika ne administrate publike 0 , Sistemet krahasuese ne administrate publike 0 , Hyrje ne politiken krahasuese 0 , Politike krahasimore e vendeve te Ballkanit 0. Nje asistent per lendet: Sociologji e familjes 0 , Studime gjinore 0 , Familja, shkolla dhe socializmi 0 , Hyrje ne sociologji 0 , Sociologji urbane 0 , Gjinia dhe reprezentimi Z , Qyteti dhe hapesira publike Z , Sociologji publike Z. Nje mesimdhenes per lendet: Psikologji zhvillimore I 0 , Psikologji zhvillimore e avancuar 0 , Struktura dhe menaxhimi i arsimit dhe klases 0 , Intervistimi dhe vleresimi i klientit 0.

Nje mesimdhenes per lendet: Hyrje ne psikologji 0 , Psikologjia zhvillimore 0 , Sjellje njerezore dhe mjedisi social 0 , Keshillimi psikosocial 0. Nje mesimdhenes per lendet: Institucionet dhe Politikat e BE-se, E drejta dhe politika, Filozofia e se drejtes, Filozofia e komunikimit nderkulturor, Histori bashkohore boterore.

Nje mesimdhenes per lendet: Shkrim Akademik 0 , Epistemologji e shkencave sociale 0 , Sociologji e religjionit Z , Teorite sociale postmodeme Z , Sociologji e identitetit 0 , Sociologji e pergjithshme Z. Nje asistcnt per lendet: Kulture provincial romake 0 , Epigrafi dhe numizmatike 0 , Arkeologji dardane 0 , Arkeologji ilire 0 , Metodat e hulumtimeve arkeologjike 0 , Arkeologji antike 0 , Hyrje ne arkeologji 0 , Histori e qyteterimeve 0 , Kulture ilire 0 , Mitologji Z.

Nje asistent per lendet: Matematike per psikologji 0 , Psikologji diferenciale 0 , Psikologji cognitive 0 , Statistikc 0 , Metodat e hulumtimit eksperimental 0 , Psikometri 0. Biologji , Zoologji e pakurrizoreve 0 Bsc. Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit , Makrozoobentosi i ujrave te embla Z Msc. Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit , Kapituj te zgjedhur nga zoologjia e invertebroreve 0 Msc.

Biologji , Ekologji humane 0 Bsc. Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit. Nje mesimdhenes per lendet: Biokimi 0 Bsc. Biologji dhe Bsc. Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit , Biologji molekulare Z Bsc. Biologji , Metabolizmi qelizor 0 Msc.

Biologji , Mbrojtje e mjedisit 0 Bsc. Nje mesimdhenes per lendet: Ekologji e pergjithshme 0 Bsc. Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit , Hidrobiologji 0 Bsc. Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit , Bazat e Anatomise dhe fiziologjise se njeriut Bsc. Biologji , Biologji 0 Bsc. Biologji , Lirnnonolgi Z Bsc. Njc asistent per lendet: Biologji e qelizes 0 Bsc.

Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit , Biologjia e zhvillimit 0 Bsc. Nje asistent per lendet: Zoologjia e pakurrizoreve 0 Bsc Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit , Morfologjia dhe sistematika e invertebroreve I dhe II 0 Bsc.

Nje asistent per lendet: Bazat e anatomise dhe fiziologjia e njeriut 0 Bsc. Biologji , Anatomia krahasuese e kordateve 0 Bsc. Biologji , Zoologjia e kurrizoreve 0 Bsc. Ekologji dhe mbrojtje c mjedisit , Sistematikc dhe filogjeni e kordateve Bsc. Nje asistent per lendet: Fitoekologji me fitogjeografi Bsc. Ekologji dhe mbrojtjc e mjedisit , Ekologji e aplikuar 0 Msc. Ekologji dhe mbrojtje e mjedisit , Botanika farmaceutike 0 Farmaci, FM.

Nje mesimdhenes per lendet: Spektroskopia 0 Bsc. Kimi , Kimia ushqimore Z Bsc. Kimi , Kimia fizike organike 0 Msc. Nje asistent per lendet: Kimi Analitike I 0 Bsc. Inxhinierike , Kimia e mjedisit 0 Bsc. Kimi , Kimia analitike e avancuar 0 Msc. Nje asistent per lendet: Analiza instrumentale ne procese 0 Bsc.

Kimi , Senzoret ne kimi analitike 0 Msc. Nje asistent per lendet: Kimia e pergjithshme 0 Bsc. Kimi , Kimi inorganike 0 Bsc. Kimi , Kimia e Pergjithshme 0 Bsc. Nje asistent per lendet: Biokimi 0 Bsc. Kimi , Spektroskopia 0 Bsc. Kimi , Kimi fizike organike 0 Msc.

Nje asistent per lendet: Stereokimia 0 Bsc. Kimi , Kimia organike IV 0 Bsc. Kimi , Spektroskopia e komponimeve organike 0 Msc. Organike , Kimia organike e avancuar 0 Msc. Kimi , Informatika ne kimi 0 Bsc. Kimi , Programimi ne inxhinieri kimike 0 Bsc. Nje asistent per lendet: Hyrje ne Inxhinjeri kimike 0 Bsc. Inxhinierike , Kimi Inxhinierike 0 Bsc. Inxhinierike , Spektroskopia molekulare 0 Bsc. Inxhinierike , Termodinamika ne inxhinjeri kimike Z Bsc.

Inxhinierike , Burimet alternative te energjise Z Bsc. Nje asistent per lendct: Kimi Koordinative 0 Bsc. Inxhinierike , Kursi i larte i kimise se pergjithshme dhe inorganike 0 Bsc. Kimi , Struktura e atomit dhe molekules 0 Bsc. Kimi , Kimi e pergjithshme 0 Bsc. Nje mesimdhenes per lendet: K. Gjeografi , Gjeomorfologjia I 0 Bsc. Gjeografi , Gjeografia Nacionale I 0 Bsc. Gjeografi , Gjeomorfologjia aplikative 0 Msc. Gjeografi , Menaxhimi i Resurseve natyrore 0 Msc. Nje mesimdhenes per lendet: Demografi 0 Bsc.

Gjeografi , Migrime 0 Bsc. Gjeografi , Rcsurse Humane 0 Bsc. Gjeografi , Analiza Demografike Z Msc. Nje mesimdhenes per lendet: Gjeoekologjia 0 Bsc. Gjeografi , Gjeografia e Vendbanimeve 0 Bsc. Gjeografi , Planifikim Hapesinor 0 Bsc. Gjeografi , Menaxhimi i hapesirave urbane dhe rurale Z Bsc. Gjeografi , Menaxhimi i mjedisit Z Bsc. Nje asistent per grup lendesh ne shkenca kompjuterike.

Nje mesimdhenes per lcndet: Stekiometri 0 Bsc. Kimi , Kimia koordinative 0 Bsc. Farmaci, FM. Nje mesimdhenes per lendet: Matematike financiare 0 Bsc. Kompjuterike , Matematike dhe statistike 0 Bsc. Nje mesimdhencs per lendet: Hyrje ne shkcncen kompjuterike 0 Bsc.

Nje asistent per grup lendesh ne matematike. Nje asistent per grup lendesh ne kontabilitet dhe financa. Nje mcsimdhenes per lendet: Morfologji e gjuhes angleze 2 0 , Sintaksc c gjuhes angleze 1 0 , Sintakse e gjuhes angleze 2 0 , Pragmatike 0 , Hyrje nc gramatike te tekstit 0 , Gjuhesi kontrastive Z , Gramatike transformacionale 0.

Nje mesimdhenes per lendet: Histori e standardizimit te shqipes 0 , Leksikologji 0 , Metodologji e punimit shkencor 0 , Sociolinguistike 0 , Kontaktet e shqipes Z , Stilistike Z. Nje mesimdhenes per lendet: Letersi gjermane: Baroku deri te Iluminizmi 0 , Autore dhe modele Antologji e veprave neper kohe 0 , Vepra te zgjedhura te letersise modeme Z , Letersi gjermane: Mesjeta deri te Humanizmi 0 , Letersi gjcrmane: Sturm und Drang dhe Klasika 0 , Perkthim letrar 0.

Nje mesimdhenes per lendet: Qyteterim freng 0 , Poezia e shck. XX 0 , Hyrje ne perkthim Z , Drama e shek. XX 0 , Hyrje nc letersi frankofone 0 , Autori i zgjedhur Z. Nje asistent per lendet: Fonetike e gjuhes arabe 0 , Gjuhe arabe 1 0 , Morfosintakse e gjuhes arabe 0 , Gjuhe arabe 3 0 , Gjuhe arabe 5 0 , Morfologji c gjuhes arabe 2 0 , Gjuhe arabe 2 0 , Sintakse e gjuhes arabe 0 , Gjuhe arabe 4 0 , Gjuhe arabe 6 0.

DARKLIGHT WONDROUS STRANGE PDF

Permbledhje e Ligjeratave Statistike- Rahmije Mustafa

Bazuar ne vendimin nr. Nje mesimdhenes per lendet: Hyrje ne filozofi, Filozofi e historise, Histori e filozofise I — Filozofi antike, Filozofi e subjektit 0. Nje mesimdhenes per lendet: Bazat e statistikes dhe hulumtimet kuantitative 0 , Hulumtimet kualitative 0 , Bazat etike te punes sociale 0 , Puna sociale ne shkolle Z , Gjinia dhe Diversiteti Z. Nje mesimdhenes per lendet: Psikologji sociale I 0 , Psikologji c personalitetit Z , Parimet e psikoterapise dhe keshillimit me femije dhe adoleshente 0 , Psikologji sociale II 0 , Psikologji sociale 0.

EUMEX 310 PDF

Bazat e Marketin Ese

Cka sht statistika? Statistika definohet si shkenc e cila prmes madhsive vlerave numerike bn hulumtimin e karakteristikave t dukurive masive. Statistika sht shkenc e cila prcjell zhvillimin e dukurive n natyr, ekonomi dhe shoqri. Cka sht objekt i hulumtimit t statistiks?

ARD ZDF ONLINESTUDIE 2011 PDF

Lajmërimet

.

ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO RAYMOND A.SERWAY SEXTA EDICION PDF

AGROBIZNES

.

Related Articles